Agenda Commissie InwonersUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 november 2017
19:30-20:30 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:Peter van Gool


 
1 Opening en loting spreekvolgorde fracties; vaststelling agenda
 
2 Vragenronde voor burgers
 

Inwoners hebben de gelegenheid onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

 
3 Vaststelling verslag commissievergadering van 3 oktober 2017
 
4 Voorbereiding voorstellen college voor besluitvorming in de raad
 
4ARaadsvoorstel Belasting- en tarievenmaatregelen 2018
 
4BRaadsvoorstel Doorontwikkeling inspraak en deelname inwoner
 
4CRaadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018
 
5 Inventarisatie agendapunten
 
6 Sluiting
 

Inspreekrecht.

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp dat op de agenda staat, kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht.De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Vragenronde.

Wilt u iets inbrengen bij de vragenronde voor burgers of wilt u inspreken? Meldt dit dan vóór de vergadering bij de griffier, de heer H. van Berkel, telefoonnummer 0497-650040 via de mail h.vanberkel@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website:  www.reuseldemierden.nl/vergaderingen