Agenda Commissie Inwoners

Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 15 januari 2019
19:30-21:00 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:Cor van der Heijden


 
1 Opening en loting spreekvolgorde fracties; vaststelling agenda
 
2 Burgers aan het woord
 

De gemeenteraad vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met inwoners van de gemeente. Iedere commissievergadering wordt daarom de mogelijkheid geboden om onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

 
3 Vaststelling conceptverslag commissievergadering van 6 december 2018
 
4 Raadsvoorstel Projectplan "De Kei 2020 Voor en door Reusel"
 
5 Raadsvoorstel Veiligheidsbeleid
 
6 Inventarisatie agendapunten
 
7 Sluiting
 

Inspreekrecht

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht.

De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Wilt u bij “Burgers aan het woord” iets inbrengen of wilt u inspreken, meld dit dan vóór de vergadering bij de griffier, de heer H. van Berkel, telefoonnummer 0497-650040 of via de mail h.vanberkel@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website:  www.reuseldemierden.nl/vergaderingen