Agenda Commissie RuimteUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 15 januari 2019
21:00-22:30 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:Marc Lauwers


 
1 Opening, vaststelling agenda en loting spreekvolgorde fracties
 
2 Burgers aan het woord
 

De gemeenteraad vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met inwoners van de gemeente. Iedere commissievergadering wordt daarom de mogelijkheid geboden om onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

 
3 Vaststelling conceptverslag commissievergadering van 4 december 2018
 
4 Raadsvoorstel Coordinatiebesluit windpark Agro-Wind
 
5 Raadsvoorstel Hemelwaterverordening
 
6 Inventarisatie agendapunten
 
7 Sluiting
 

Inspreekrecht.

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht.De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Wilt u bij “Burgers aan het woord” iets inbrengen of wilt u inspreken, meld dit dan vóór de vergadering bij de griffier, de heer H. van Berkel, telefoonnummer 0497-650040 of via de mail h.vanberkel@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis. 

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen