Agenda GemeenteraadBesluitvormende raadsvergaderingUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 7 november 2017
19:00-22:30 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:mw. J. Eugster


 
1 Opening en loting volgnummers ten behoeve van spreek- en stemvolgorde
 
2 Vaststellen agenda vergadering 07 november 2017
 
3 Raadsvoorstel vaststellen 2e Bestuursrapportage 2017
 
4 Raadsvoorstel vaststellen Programmabegroting 2018- 2021
 
5 Raadsvoorstel vaststellen begrotingswijzigingen
 
6 Sluiting