Agenda GemeenteraadAlgemene beschouwingen Programmabegroting 2019 e.v..

Op 6 november 2018 vindt het vervolg van de beraadslaging over de Programmabegroting plaats en besluitvorming.Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 30 oktober 2018
19:30-20:45 uur, locatie Raadzaal


Voorzitter:J. Eugster


 
1 Opening, loting volgnummer t.b.v. stem- en spreekvolgorde
 
2 Vaststelling agenda raad 30 oktober 2018
 
3 Raadsvoorstel vaststellen Programmabegroting 2019-2022 ev