Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 23 oktober 2018
19:30-22:30 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:J. Eugster


 
0 Besluitvormende raad
 
1aOpening en loting volgnummer t.b.v. spreek- en stemvolgorde
 
1bInventarisatie spreekrecht burgers (voor onderwerpen die niet besproken zijn in een commissie)
 
2 Vaststellen agenda d.d. 23 oktober 2018
 
3 Vaststellen concept verslag en besluiten- en afsprakenlijst raadsvergadering van 18 september 2018
 
4 Ingekomen stukken en mededelingen
 
5 Raadsvoorstel 075 Aanpassing Beleidsregels beoordeling woningbouwinitiatieven
 
6 Raadvoorstel 076 Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost- Brabant 2017- 2030
 
7 Raadsvoorstel 077 Preventie- en handhavingsplan alcohol
 
8 Raadsvoorstel 078 Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissies Kempengemeenten 2013- 2016 en herbenoeming voorzitter en lid Rekenkamercommissie Kempengemeenten
 
9 Vragenronde voor raadsleden
 
10 Actieve informatieverstrekking door het college
 
11 Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale) instellingen
 
12 Rondvraag raadsleden
 
13 Sluiting
 

Deze vergadering duurt tot 22.30 uur. Indien op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld zal, in overleg met de fractievoorzitters, de vergadering de volgende dag worden hervat om 17.00 uur of worden voortgezet.

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen