Agenda GemeenteraadBesluitvormende raadsvergaderingUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 6 november 2018
19:30-22:30 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:mw. J. Eugster


 
1 Opening en loting volgnummers ten behoeve van spreek- en stemvolgorde
 
2 Vaststellen agenda vergadering 06 november 2017
 
3 Raadsvoorstel 078a vaststellen 2e Bestuursrapportage 2018
 
4 Raadsvoorstel 079 vaststellen Programmabegroting 2019- 2022
 
5 Raadsvoorstel 080 vaststellen begrotingswijzigingen
 
6 Sluiting