Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 18 december 2018
19:30-22:30 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:mw. J. Eugster


 
0 Besluitvormende raad
 
1aOpening en loting volgnummer t.b.v. spreek- en stemvolgorde
 
1bInventarisatie spreekrecht burgers (voor onderwerpen die niet besproken zijn in een commissie)
 
2 Vaststelling agenda d.d. 18 december 2018
 
3 Vaststelling conceptverslag en besluiten- en afsprakenlijst raadsvergadering van 23 oktober en 6 november 2018 en concept verslag raadsvergadering van 30 oktober
 
4 Mededelingen en Ingekomen stukken
 
4aB. Ingekomen stukken
 
5 Be√ędiging leden Rekenkamercommissie
 
6 Raadsvoorstel wijziging verordening afvalstoffen
 
7 Raadsvoorstel belasting- en tarievenmaatregelen 2019
 
8 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Stedelijk gebied 2018
 

Voor de complete stukken: zie www.ruimtelijkeplannen.nl

 
9 Raadsvoorstel centrumplan Reusel
 
10 Raadsvoorstel vaststellen Sportaccommodatieplan 2019 - 2021
 
11 Raadsvoorstel vervolgproces grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen
 
12 Raadsvoorstel ruimtelijke afwegingskader voor initiatieven huisvesting arbeidsmigranten
 
13 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan buitengebied 2009, herziening De Luther 18
 
14 Raadsvoorstel verlengen Meerjarenbeleidsplan Jeugdhulp
 
15 Raadsvoorstel Winkeltijdenverordening Reusel-De Mierden 2019
 
16 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 2018 Samenwerking Kempengemeenten
 
17 Vragenronde voor raadsleden
 
18 Actieve informatieverstrekking door het college
 
19 Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale) instellingen
 
20 Rondvraag raadsleden
 
21 Sluiting
 

Deze vergadering duurt tot 22.30 uur. Indien op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld zal, in overleg met de fractievoorzitters, de vergadering de volgende dag worden hervat om 17.00 uur of worden voortgezet.

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen