Agenda GemeenteraadUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 januari 2019
19:30-22:30 uur, locatie Raadszaal


Voorzitter:mevr. J. Eugster


 
1aOpening en loting volgnummer t.b.v. spreek- en stemvolgorde
 
1bInvetarisatie spreekrecht burgers (voor onderwerpen die niet besproken zijn in een commissie)
 
2 Vaststelling agenda d.d. 29 januari 2019
 
3 Vaststelling conceptverslag en besluiten- en afsprakenlijst raadsvergadering van 18 december 2018
 
4aIngekomen stukken en mededelingen
 
4bIngekomen stukken B
 
5 Raadsvoorstel Co√∂rdinatiebesluit windpark Agro-Wind
 
6 Raadsvoorstel Projectplan "De Kei 2020 Voor en door Reusel"
 
7 Raadsvoorstel Veiligheidsbeleid 2019 - 2022
 
8 Raadsvoorstel Hemelwaterverordening
 
9 Vragenronde voor raadsleden
 
10 Actieve informatieverstrekking door het college
 
11 Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale) instellingen
 
12 Rondvraag raadsleden
 
13 Sluiting
 

Deze vergadering duurt tot 22.30 uur. Indien op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld zal, in overleg met de fractievoorzitters, de vergadering de volgende dag worden hervat om 17.00 uur of worden voortgezet.

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen