Vergadering Commissie Inwoners 03-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:00-20:15
Voorzitter:Johan van Dommelen
Dit item is verlopen op 12-09-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en loting spreekvolgorde fracties; vaststelling agenda

2 Vragenronde voor burgers

Inwoners hebben de gelegenheid onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

3 Vaststelling verslag commissievergaderingen van 5 september 2017

Bijgevoegde documenten

4 Presentatie Jeugdzorg 2e Berap Jeugd

Bijgevoegde documenten

5 Informatieve presentatie datagedreven Kempengemeenten-Gemeente Reusel-De Mierden

6 Voorbereiding voorstellen college voor besluitvorming in de raad

6A Uitgangspunten en systematiek berekening tarieven belastingen en heffingen 2018 met korte informatieve presentatie over de achtergronden bij het onderdeel Alvaltarieven

7 Inventarisatie agendapunten

8 Sluiting

Inspreekrecht.

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp dat op de agenda staat, kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht.De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Vragenronde.

Wilt u iets inbrengen bij de vragenronde voor burgers of wilt u inspreken? Meldt dit dan vóór de vergadering bij de griffier, de heer H. van Berkel, telefoonnummer 0497-650040 via de mail h.vanberkel@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website:  www.reuseldemierden.nl/vergaderingen