Vergadering Commissie Inwoners 06-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Cor van der Heijden
Dit item is verlopen op 13-10-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en loting spreekvolgorde fracties; vaststelling agenda

Inwoners hebben de gelegenheid onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

2 Vaststelling conceptverslag commissievergadering van 19 juni 2018

Bijgevoegde documenten

3 Bespreekpunt: Uitwerking Regionale Agenda MRE

4 Voorbereiding voorstellen college voor besluitvorming in de raad

4A Raadsvoorstel reactie Rapport Veerkrachtig Bestuur

4B Raadsvoorstel vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening en Bouwverordening en intrekken Brandbeveiligingsverordening

5 Inventarisatie agendapunten

6 Sluiting

Aantekening:

Inspreekrecht.

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp dat op de agenda staat, kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht. De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Vragenronde.

Wilt u iets inbrengen bij de vragenronde voor burgers of wilt u inspreken? Meldt dit dan vóór de vergadering bij de griffier, de heer H. van Berkel, telefoonnummer 0497-650040 via de mail h.vanberkel@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website:  www.reuseldemierden.nl/vergaderingen