Vergadering Commissie Inwoners 26-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-21:00
Voorzitter:Cor van der Heijden

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en loting spreekvolgorde fracties; vaststelling agenda

2 Burgers aan het woord

De gemeenteraad vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met inwoners van de gemeente. Iedere commissievergadering wordt daarom de mogelijkheid geboden om onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

3 Vaststelling conceptverslag commissievergadering van 15 januari 2019

Bijgevoegde documenten

4 Raadsvoorstel Vorming Participatiebedrijf Kempenplus

5 Raadsvoorstel Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2020

6 Raadsvoorstel Kadernota 2020 GGD

7 Raadsvoorstel Kadernota 2020 GRSK

8 Raadsvoorstel Kadernota 2020 MRE

9 Raadsvoorstel Kadernota 2020 VRBZO

10 Raadsvoorstel zienswijzen Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma

11 Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Brabant Zuid-oost

12 Raadsvoorstel vaststellen Normenkader 2018 en benoemen speerpunten accountantscontrole 2018

Bijgevoegde documenten

13 Inventarisatie agendapunten

14 Sluiting

Inspreekrecht

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht.

De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Wilt u bij “Burgers aan het woord” iets inbrengen of wilt u inspreken, meld dit dan vóór de vergadering bij de griffier, de heer H. van Berkel, telefoonnummer 0497-650040 of via de mail h.vanberkel@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website:  www.reuseldemierden.nl/vergaderingen