Vergadering Commissie Inwoners 06-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-22:00
Voorzitter:C.van der Heijden
Dit item is verlopen op 16-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en loting spreekvolgorde fracties; vaststelling agenda

Inwoners hebben de gelegenheid onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

2 Burgers aan het woord

De commissie vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met inwoners van de gemeente. Iedere commissievergadering wordt daarom de mogelijkheid geboden om onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

3 Vaststelling conceptverslag commissievergadering van 9 oktober 2018

Bijgevoegde documenten

4 Voorbereiding voorstellen college voor besluitvorming in de raad

4A Raadsvoorstel vaststellen beleid sportaccommodaties

4B Raadsvoorstel Verlengen meerjarenbeleidsplan jeugdhulp

4C Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2018 Samenwerking Kempengemeenten

4D Raadsvoorstel wijziging Verordening Afvalstoffen

4E Raadsvoorstel wijziging belastingverordeningen en –tarieven

5 Inventarisatie agendapunten

6 Sluiting

Inspreekrecht.

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp dat op de agenda staat, kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht.De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Vragenronde.

Wilt u iets inbrengen bij de vragenronde voor burgers of wilt u inspreken? Meldt dit dan vóór de vergadering bij de griffier, de heer H. van Berkel, telefoonnummer 0497-650040 via de mail h.vanberkel@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website:  www.reuseldemierden.nl/vergaderingen