Vergadering Commissie Ruimte 06-12-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:30-22:30
Voorzitter:Anne Marie Hol
Dit item is verlopen op 27-08-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening, vaststelling agenda en loting spreekvolgorde fracties

Inwoners hebben de gelegenheid onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

2 Vaststelling conceptverslagen commissie Ruimte van 4 oktober 2016

Bijgevoegde documenten

3 Voorbereiding voorstellen college voor besluitvorming in de raad

3A Bestemmingsplan "Stedelijk gebied 2016"

3B Beschikbaar stellen krediet handhaving en inzetten van de reserve Buitengebied in ontwikkeling voor de administratieve inventarisatie van het buitengebied.

3C Verordening op de warenmarkt 2017

3D Wegsleepverordening

3E Vaststelling Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2017-2021

4 Inventarisatie agendapunten

5 Sluiting

Inspreekrecht.

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp dat op de agenda staat, kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht.De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Vragenronde.

Wilt u iets inbrengen bij de vragenronde voor burgers of wilt u inspreken? Meldt dit dan vóór de vergadering bij de griffier, de heer H. van Berkel, telefoonnummer 0497-650040 via de mail h.vanberkel@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website:  www.reuseldemierden.nl/vergaderingen