Vergadering Commissie Ruimte 04-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:M. Lauwers
Dit item is verlopen op 13-10-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening, vaststelling agenda en loting spreekvolgorde fracties

2 Vragenronde voor burgers

Inwoners hebben de gelegenheid onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

3 Vaststelling conceptverslag commissievergadering van 19 juni 2018

Bijgevoegde documenten

4 Voorbereiding voorstellen college voor besluitvorming in de raad

4A Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Lage Mierdsedijk 2 - Mierdseweg

4B Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Stedelijk gebied 2018, herziening Woningbouuwlocaties Reusel-De Mierden

4C Raadsvoorstel Afwegingskader voor initiatieven huisvesting arbeidsmigranten

4D Raadsvoorstel reconstructie Postelsedijk

5 Inventarisatie agendapunten

6 Sluiting

Inspreekrecht.

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp dat op de agenda staat, kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht.De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Vragenronde.

Wilt u iets inbrengen bij de vragenronde voor burgers of wilt u inspreken? Meldt dit dan vóór de vergadering bij de griffier, de heer H. van Berkel, telefoonnummer 0497-650040 via de mail h.vanberkel@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website:  www.reuseldemierden.nl/vergaderingen