Vergadering Commissie Ruimte 04-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-22:00
Voorzitter:M Lauwers
Dit item is verlopen op 13-10-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening, vaststelling agenda en loting spreekvolgorde fracties

2 Vragenronde voor burgers

Inwoners hebben de gelegenheid onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

3 Vaststelling conceptverslag commissievergadering van 9 oktober 2018

Bijgevoegde documenten

4 Voorbereiding voorstellen college voor besluitvorming in de raad

4A Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Stedelijk gebied 2018

Aantekening:

Voor de complete stukken: zie www.ruimtelijkeplannen.nl

4B Raadsvoorstel plan van aanpak en voorbereidingskrediet Centrumplan Reusel

4C Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2009, De Luther 18

4D Raadsvoorstel Vervolgproces grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen

4E Raadsvoorstel Ruimtelijk afwegingskader voor initiatieven voor huisvesting arbeidsmigranten

4F Raadsvoorstel vaststellen Winkeltijdenverordening Reusel-De Mierden 2019

5 Inventarisatie agendapunten

6 Sluiting

Inspreekrecht.

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp dat op de agenda staat, kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht.De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Vragenronde.

Wilt u iets inbrengen bij de vragenronde voor burgers of wilt u inspreken? Meldt dit dan vóór de vergadering bij de griffier, de heer H. van Berkel, telefoonnummer 0497-650040 via de mail h.vanberkel@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website:  www.reuseldemierden.nl/vergaderingen