Vergadering Commissie Ruimte 26-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:21:00-22:30
Voorzitter:Cor van der Heijden

AGENDAPUNTEN:

1 Opening, vaststelling agenda en loting spreekvolgorde fracties

2 Burgers aan het woord

De gemeenteraad vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met inwoners van de gemeente. Iedere commissievergadering wordt daarom de mogelijkheid geboden om onderwerpen aan de orde te stellen die niet op de agenda staan. Hiervan zijn uitgesloten: besluiten waartegen bezwaar of beroep aangetekend kan worden, benoemingen of voordrachten van personen of gedragingen waarover een klacht kan worden ingediend.

3 Vaststelling conceptverslag commissievergadering van 15 januari 2019

Bijgevoegde documenten

4 Raadsvoorstel Kempische visie op wonen

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Stedelijk Gebied: Hoogemierdseweg 39-43,

6 Raadsvoorstel vaststellen Buitengebied 2009, herziening Kattenbos 6, Reusel

7 Raadsvoorstel vaststellen Buitengebied 2009, herziening Hoolstraat 1-3, Hooge Mierde

8 Raadsvoorstel vaststellen Buitengebied 2009, herziening Meirweg 3, Lage Mierde

9 Raadsvoorstel opnieuw vaststellen Buitengebied 2009, herziening De Luther 18,

10 Inventarisatie agendapunten

11 Sluiting

Inspreekrecht.

Personen of partijen die belang hebben bij een bepaald onderwerp kunnen hun mening daarover komen geven door gebruik te maken van het inspreekrecht.De inspreektijd is beperkt en kan door de voorzitter verder beperkt worden als er meerdere insprekers zijn. U kunt in eerste termijn deelnemen aan de discussie.

Wilt u bij “Burgers aan het woord” iets inbrengen of wilt u inspreken, meld dit dan vóór de vergadering bij de griffier, de heer H. van Berkel, telefoonnummer 0497-650040 of via de mail h.vanberkel@reuseldemierden.nl

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis. 

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen