Vergadering Gemeenteraad 07-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:00-22:30
Voorzitter:mw. J. Eugster
Dit item is verlopen op 27-08-2019.

Besluitvormende raadsvergadering

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en loting volgnummers ten behoeve van spreek- en stemvolgorde

2 Vaststellen agenda vergadering 07 november 2017

3 Raadsvoorstel vaststellen 2e Bestuursrapportage 2017

Bijgevoegde documenten

4 Raadsvoorstel vaststellen Programmabegroting 2018- 2021

5 Raadsvoorstel vaststellen begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

6 Sluiting