Vergadering Gemeenteraad 20-12-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:drs. H. Nuijten
Dit item is verlopen op 27-08-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raad

1 Opening en loting volgnummer t.b.v. spreek- en stemvolgorde

2 Inventarisatie insprekers voor agendapunten die rechtstreeks in de raad behandeld worden

3 Vaststelling agenda d.d. 20 december 2016

Bijgevoegde documenten

4 Vaststelling concept verslagen en besluiten- en afsprakenlijsten raadsvergaderingen 18 oktober en 8 november 2016

5 Ingekomen stukken en mededelingen

Bijgevoegde documenten

6 Raadsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Kempengemeenten

7 Raadsvoostel Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

8 Raadsvoorstel Belastingtarieven 2017

9 Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Stedelijk Gebied 2016

10 Raadsvoorstel Vaststellen Marktverordening

11 Raadsvoorstel Wegsleepverordening

12 Raadsvoostel voor kennisgeving aannemen Proces Samen Doen

13 Raadsvoorstel Vaststellen begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

14 Raadsvoorstel zienswijze Tussenrapportage 2016 KBP

15 Vragenronde voor raadsleden

16 Actieve informatieverstrekking door het college

17 Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale) instellingen

18 Rondvraag raadsleden

19 Afscheid waarnemend burgemeester drs. H.W.S.M. Nuijten

20 Sluiting

Aantekening:

Deze vergadering duurt tot 22.30 uur. Indien op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld zal, in overleg met de fractievoorzitters, de vergadering de volgende dag worden hervat om 17.00 uur of worden voortgezet. De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis. Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen.