Vergadering Gemeenteraad 17-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:J Eugster
Dit item is verlopen op 17-10-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raad

1 Opening en loting volgnummer t.b.v. spreek- en stemvolgorde

1 Inventarisatie insprekers voor agendapunten die rechtstreeks in de raad behandeld worden.

2 Vaststelling agenda vergadering 17 oktober 2017

3 Vaststelling concept verslag en besluiten- en afsprakenlijst raadsvergadering van 19 september 2016 (wordt nagezonden)

4 Ingekomen stukken en mededelingen: A stukken

Bijgevoegde documenten

4 Ingekomen stukken en mededelingen: B stukken

5 066 Raadsvoorstel Vaststellen Centrumplan inclusief grondexploitatie, financiering en plan van aanpak

6 067 Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan:'Kom Reusel, herziening Mierdseweg 53 (Cotax), Reusel

7 068 Opinienota Windenergie in het zuiden van Reusel

8 069 Raadsvoorstel inzake voornemen college tot intrekken ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2017

Bijgevoegde documenten

9 070 Raadsvoorstel inzetten provinciale bijdrage voor vernieuwen rijbaan N284 Belgische grens-Schoolstraat

10 071 Raadvoorstel Quick scan Rekenkamercommissie procesoptimalisatie meldingen openbare ruimte

11 072 Raadsvoorstel Kennis te nemen van de financiële consequenties uit de raadsvoorstellen

Bijgevoegde documenten

11a "Motie vreemd aan de dag: Overzicht voor inzicht uitvoering Klimaatvisie"

12 Vragenronde voor raadsleden

13 Actieve informatieverstrekking door het college

14 Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale) instellingen

15 Rondvraag raadsleden

16 Sluiting