Vergadering Gemeenteraad 03-07-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:Jetty Eugster

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raad

1a Opening en loting volgnummer tbv spreek- en stemvolgorde

1b Inventarisatie spreekrecht burgers (voor onderwerpen die niet besproken zijn in een commissie)

2 Vaststelling agenda d.d. 3 juli 2018

Bijgevoegde documenten

3 Vaststelling conceptverslag en besluiten- en afsprakenlijst raadsvergadering van 22 mei 2018, voortgezet 31 mei 2018

4 Ingekomen stukken en mededelingen

4a B-stukken

5 Raadsvoorsel benoeming nieuwe wethouder en beëdiging/ondertekening gedragscode (wordt 28/6 nagezonden)

6 Raadsvoorstel toepassen coördinatiebepaling art. 3.30 Wro t.b.v. windmolens

7 Raadsvoorstel vaststellen Jaarstukken 2017

8 Raadsvoorstel vaststellen Perspectiefnota begroting 2019

Bijgevoegde documenten

9 Raadsvoorstel gladheidbeleid

10 Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit Lindenhof, Lage Mierde

11 Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit winkelpanden Wilhelminalaan-Schoolstraat

12 Raadsvoorsel zienswijzen begroting VRBZO

13 Raadsvoorstel zienswijzen begroting KBP

14 Raadsvoorstel opnieuw vaststellen bestemmingsplan Kom Reusel, herz. Molenstraat 8-8a-8b (De Mulder)

15 Raadsvoorstel instemming met formulier college Vangnetregeling Participatiewet

16 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Stedelijk Gebied: Lensheuvel 91 Reusel

17 Raadsvoorstel aanvraag omgevingsvergunning 1e fase voor uitbreiding van de intensieve veehouderij aan de Meirweg 1a in Lage Mierde: wordt 26/6 nagezonden

18 Raadsvoorstel kennis nemen van het verslag archiefbeheer gemeente Reusel-De Mierden 2017

19 Raadsvoorstel vaststellen begrotingswijziging

Bijgevoegde documenten

20 Vragenronde voor raadsleden

21 Actieve informatieverstrekking door het college

22 Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale) instellingen

23 Rondvraag raadsleden

24 Sluiting

Aantekening:

Deze vergadering duurt tot 22.30 uur. Indien op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld zal, in overleg met de fractievoorzitters, de vergadering de volgende dag worden hervat om 17.00 uur of worden voortgezet.
De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen