Vergadering Gemeenteraad 23-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:J. Eugster
Dit item is verlopen op 13-10-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raad

1a Opening en loting volgnummer t.b.v. spreek- en stemvolgorde

1b Inventarisatie spreekrecht burgers (voor onderwerpen die niet besproken zijn in een commissie)

2 Vaststelling agenda d.d. 23 januari 2018

3 Vaststelling concept verslag en besluiten- en afsprakenlijst raadsvergadering van 19 december 2017

4a Mededelingen en Ingekomen A- stukken

4b Ingekomen B-stukken

5001 Raadsvoorstel Uitwerking Businesscase transitie intensieve dierhouderij

6002 Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning Molendijk 3 te Hulsel

7003 Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie voor het nieuwe bestemmingsplan voor de vier kernen

8004 Raadsvoorstel Vaststellen Nieuwe Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

9005 Raadsvoorstel Kennis nemen van de stand van het structurele en incidentele begrotingssaldo

Bijgevoegde documenten

10 Vragenronde voor raadsleden

11 Actieve Informatieverstrekking door het college

12 Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale) instellingen

13 Rondvraag raadsleden

14 Sluiting

Deze vergadering duurt tot 22.30 uur. Indien op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld, zal in overleg met de fractievoorzitters, de vergadering de volgende dag worden hervat om 17.00 uur of worden voortgezet.

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen