Vergadering Gemeenteraad 30-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-20:45
Voorzitter:J. Eugster

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2019 e.v..

Op 6 november 2018 vindt het vervolg van de beraadslaging over de Programmabegroting plaats en besluitvorming.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening, loting volgnummer t.b.v. stem- en spreekvolgorde

2 Vaststelling agenda raad 30 oktober 2018

3 Raadsvoorstel vaststellen Programmabegroting 2019-2022 ev