Vergadering Gemeenteraad 18-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:Jetty Eugster

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raad

1a Opening en loting volgnummer t.b.v. spreek- en stemvolgorde

1b Inventarisatie spreekrecht burgers (voor onderwerpen die niet besproken zijn in een commissie)

2 Vaststelling agenda d.d. 18 september 2018

Bijgevoegde documenten

3a Vaststelling conceptverslag en besluiten- en afsprakenlijst raadsvergaderingen van 3 juli 2018

4 Raadsvoorstel toelating raadslid ter tijdelijke vervanging

4a Ingekomen stukken en mededelingen

Bijgevoegde documenten

4b Ingekomen B-stukken

5 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Lage Mierdsedijk 2, Mierdseweg

6 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Stedelijk Gebied 2018, herziening Woningbouwlocaties Reusel-De Mierden

7 Raadsvoorstel Afwegingskader voor initiatieven huisvesting arbeidsmigranten

8 Raadsvoorstel Reconstructie Postelsedijk

9 Raadsvoorstel reactie rapport Veerkrachtig Bestuur

10 Raadsvoorstel vaststellen APV en Bouwverordening en intrekken Brandveiligheidsverodening

11 Raadsvoorsel aanwijzen leden Verbonden Partijen

12 Raadsvoorstel afrekening 2017 fractiebudgetten

13 Raadsvoorstel vaststellen verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

14 Raadsvoorstel vaststellen begrotingswijziging

Bijgevoegde documenten

15 Vragenronde voor raadsleden

16 Actieve informatieverstrekking door het college

17 Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale) instellingen

18 Rondvraag

19 Sluiting

Aantekening:

Deze vergadering duurt tot 22.30 uur. Indien op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld zal, in overleg met de fractievoorzitters, de vergadering de volgende dag worden hervat om 17.00 uur of worden voortgezet.

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen