Vergadering Gemeenteraad 23-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:J. Eugster

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raad

1a Opening en loting volgnummer t.b.v. spreek- en stemvolgorde

1b Inventarisatie spreekrecht burgers (voor onderwerpen die niet besproken zijn in een commissie)

2 Vaststellen agenda d.d. 23 oktober 2018

3 Vaststellen concept verslag en besluiten- en afsprakenlijst raadsvergadering van 18 september 2018

4 Ingekomen stukken en mededelingen

5 Raadsvoorstel 075 Aanpassing Beleidsregels beoordeling woningbouwinitiatieven

6 Raadvoorstel 076 Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost- Brabant 2017- 2030

7 Raadsvoorstel 077 Preventie- en handhavingsplan alcohol

8 Raadsvoorstel 078 Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissies Kempengemeenten 2013- 2016 en herbenoeming voorzitter en lid Rekenkamercommissie Kempengemeenten

9 Vragenronde voor raadsleden

10 Actieve informatieverstrekking door het college

11 Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale) instellingen

12 Rondvraag raadsleden

13 Sluiting

Aantekening:

Deze vergadering duurt tot 22.30 uur. Indien op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld zal, in overleg met de fractievoorzitters, de vergadering de volgende dag worden hervat om 17.00 uur of worden voortgezet.

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen