Vergadering Gemeenteraad 06-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:mw. J. Eugster
Dit item is verlopen op 27-08-2019.

Besluitvormende raadsvergadering

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en loting volgnummers ten behoeve van spreek- en stemvolgorde

2 Vaststellen agenda vergadering 06 november 2017

3 Raadsvoorstel 078a vaststellen 2e Bestuursrapportage 2018

4 Raadsvoorstel 079 vaststellen Programmabegroting 2019- 2022

5 Raadsvoorstel 080 vaststellen begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

6 Sluiting