Vergadering Gemeenteraad 18-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:mw. J. Eugster

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raad

1a Opening en loting volgnummer t.b.v. spreek- en stemvolgorde

1b Inventarisatie spreekrecht burgers (voor onderwerpen die niet besproken zijn in een commissie)

2 Vaststelling agenda d.d. 18 december 2018

Bijgevoegde documenten

3 Vaststelling conceptverslag en besluiten- en afsprakenlijst raadsvergadering van 23 oktober en 6 november 2018 en concept verslag raadsvergadering van 30 oktober

4 Mededelingen en Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

4a B. Ingekomen stukken

5 Beëdiging leden Rekenkamercommissie

6 Raadsvoorstel wijziging verordening afvalstoffen

7 Raadsvoorstel belasting- en tarievenmaatregelen 2019

8 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Stedelijk gebied 2018

Aantekening:

Voor de complete stukken: zie www.ruimtelijkeplannen.nl

Bijgevoegde documenten

9 Raadsvoorstel centrumplan Reusel

10 Raadsvoorstel vaststellen Sportaccommodatieplan 2019 - 2021

11 Raadsvoorstel vervolgproces grootschalige wind- en zonne-energie De Kempen

12 Raadsvoorstel ruimtelijke afwegingskader voor initiatieven huisvesting arbeidsmigranten

13 Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan buitengebied 2009, herziening De Luther 18

14 Raadsvoorstel verlengen Meerjarenbeleidsplan Jeugdhulp

15 Raadsvoorstel Winkeltijdenverordening Reusel-De Mierden 2019

16 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 2018 Samenwerking Kempengemeenten

17 Vragenronde voor raadsleden

18 Actieve informatieverstrekking door het college

19 Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale) instellingen

20 Rondvraag raadsleden

21 Sluiting

Aantekening:

Deze vergadering duurt tot 22.30 uur. Indien op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld zal, in overleg met de fractievoorzitters, de vergadering de volgende dag worden hervat om 17.00 uur of worden voortgezet.

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen