Vergadering Gemeenteraad 29-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:mevr. J. Eugster

AGENDAPUNTEN:

1a Opening en loting volgnummer t.b.v. spreek- en stemvolgorde

1b Invetarisatie spreekrecht burgers (voor onderwerpen die niet besproken zijn in een commissie)

2 Vaststelling agenda d.d. 29 januari 2019

Bijgevoegde documenten

3 Vaststelling conceptverslag en besluiten- en afsprakenlijst raadsvergadering van 18 december 2018

4a Ingekomen stukken en mededelingen

4b Ingekomen stukken B

5 Raadsvoorstel Coördinatiebesluit windpark Agro-Wind

6 Raadsvoorstel Projectplan "De Kei 2020 Voor en door Reusel"

7 Raadsvoorstel Veiligheidsbeleid 2019 - 2022

8 Raadsvoorstel Hemelwaterverordening

9 Vragenronde voor raadsleden

10 Actieve informatieverstrekking door het college

11 Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale) instellingen

12 Rondvraag raadsleden

13 Sluiting

Aantekening:

Deze vergadering duurt tot 22.30 uur. Indien op dat tijdstip nog niet alle agendapunten zijn behandeld zal, in overleg met de fractievoorzitters, de vergadering de volgende dag worden hervat om 17.00 uur of worden voortgezet.

De te behandelen stukken liggen ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen