Besluitenlijst B&W 26 mei 2020

Het college van B&W heeft besloten om:

 • de beleidsregel pré-mantelzorgwoningen vast te stellen, de raad hierover te informeren en de regel na twee jaar te evalueren;
 • de panden Willibrordlaan 23 in Hulsel (pastorie) en Kerkplein 1 (kerk) en Kerkstraat 1 in Reusel (pastorie) aan te wijzen als gemeentelijk monument;
 • Kerkplein 1 en Kerkstraat 1 in Reusel inclusief tuin en kerkhof aan te wijzen als één religieus ensemble;
 • Dorpsplein 13 in Lage Mierde (voormalig gemeentehuis) aan te wijzen als cultuurhistorisch waardevol pand;
 • het 'Verslag archiefbeheer gemeente Reusel-De Mierden 2019' vast te stellen en de raad hierover te informeren;
 • in te stemmen met beantwoording van de raadsvragen van de fractie Samenwerking over het jaarverslag 2019 van VTH de Kempen en over de jaarstukken 2019 van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
 • kennis te nemen van de concept-RES (Regionale Energiestrategie) ter voorbereiding op consultatie van de raad en kennis te nemen van de aanbiedingsbrief colleges met aangepaste planning en de voorbeeldbrief raden;
 • in te stemmen met de achtervang in het kader van het Waarborgfonds sociale woningbouw voor een geldlening aan Woningstichting De Zaligheden;
 • niet in te gaan op de wens van Landgoed Wellenseind om tijdelijk een terras te exploiteren en de brandbrief te beantwoorden;
 • de raad te informeren over de ‘winstwaarschuwing’ in verband met herverdeling van het gemeentefonds en andere financiële ontwikkelingen;
 • in te stemmen met de beantwoording van de raadsvraag van de fractie VVD over de zienswijze op de ontwerpbegroting van het Kempisch Bedrijvenpark.