Jaarstukken

 • Jaarstukken 2017

 • Jaarstukken 2016

  Reusel-De Mierden sluit 2016 af met positief saldo

  Op 11 juli 2017 heeft de gemeenteraad de jaarrekening over 2016 vastgesteld. We sluiten dat jaar af met een positief jaarrekeningsaldo van € 183.000.

  In 2016 heeft de gemeente echter niet alle plannen kunnen uitvoeren. Om deze zaken alsnog in 2017 uit te voeren, heeft de gemeenteraad besloten om daarvoor geld beschikbaar te stellen. Het gaat dan onder andere om het aanpassen van een verkeersstudie op de N284, aanpassing van de locatie van Jong Nederland en voor de omslag in het sociale domein. Doordat de gelden daarvoor zijn doorgeschoven naar 2017 wordt er per saldo € 382.500 aan de reserves onttrokken. 

  In het jaarrekeningsaldo van € 183.000 zijn de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2016 verwerkt. Een deel van die afwijkingen vloeit voort uit gewijzigde regelgeving vanuit het Rijk. Daarbij gaat het onder meer over de grondexploitaties, waarbij sprake is van een gewijzigde systematiek voor de berekening van rente.

  De belangrijkste oorzaak voor de negatieve correctie in de grondexploitatie is het uit de exploitatie nemen van fase 2 van het plan Kleine Hoeven. De kosten en baten van fase 2 van dit plan mogen, op basis van gewijzigde regelgeving, niet worden meegerekend omdat realisering later plaatsvindt dan over 10 jaren. Hierdoor is in 2016 ruim € 1 miljoen aan verlies genomen. Het uit exploitatie nemen betekent overigens niet, dat die fase niet meer uitgevoerd gaat worden.

  Een positieve afwijking met betrekking tot de grondexploitatie is dat er tussentijds een deel van de winst is genomen van het plan Kerkekkers in Hulsel (€ 565.000). Dat kon omdat bijna alle kosten voor dat plan gemaakt zijn en er dus nauwelijks nog risico is op tegenvallers.

  Op basis van de regelgeving zijn gemeenten ook verplicht om voorzieningen aan te houden voor sommige toekomstige verplichtingen voor bijvoorbeeld onderhoud van wegen en gebouwen, maar ook voor pensioenverplichtingen en wachtgelden van (voormalige) bestuurders en ambtenaren. Het op het noodzakelijke niveau houden van die voorzieningen leidt jaarlijks tot afwijkingen in de jaarrekening.

  Voordelen zijn te zien in de sfeer van lasten voor ontwikkelingen die wat langer doorlopen dan 2016. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkelingen rondom de huisvesting van Jong Nederland in Reusel en de transitie binnen het sociaal domein. Voor deze ontwikkelingen waren in 2016 gelden gereserveerd, maar deze gelden worden grotendeels in 2017 of latere jaren uitgegeven. Ook de uitkering van het Rijk (de zogenaamde gemeentefondsuitkering) viel zo’n € 300.000 mee.

  We kunnen concluderen dat er in 2016 veel is gerealiseerd; soms zelfs meer dan vooraf gedacht, maar dat de realisatie van andere zaken iets meer tijd kost dan gedacht. Duidelijk is dat er een solide basis ligt onder de gemeentelijke financiën. Reusel-De Mierden is weliswaar geen rijke, maar zeker wel een ambitieuze gemeente die samen met inwoners en andere partners werkt aan de toekomst.

 • Jaarstukken 2015