Raadsinformatienota voortgang van de inrichting van de uitvoeringsorganisatie participatiewet, 08 juli 2016