Rekenkamercommissie

De gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben ervoor gekozen om samen één rekenkamercommissie in te stellen.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid, en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De commissie stelt vragen als: Bereiken we wat we willen bereiken? Gebeurt dat tegen zo laag mogelijke kosten? En gebeurt dat conform de wettelijke kaders en regelgeving? Het is de bedoeling dat van de onderzoeken wordt geleerd en dat deze bijdragen aan verbetering en transparantie van het lokale bestuur. 

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan. De rekenkamercommissie kiest zelf wat ze onderzoekt.

Samenstelling commissie

  • Mevrouw M. Boer (Marina), ambtelijk secretaris rekenkamercommissie Kempengemeenten
  • De heer H. Groen (Henk), voorzitter / lid
  • De heer E. Melskens, lid / plaatsvervangend voorzitter

Contact

Rekenkamercommissie
Postbus 12
5520 AA Eersel

Telefoonnummer: 0497-531300
E-mail: m.boer@eersel.nl