De inspraaktermijn startte 19 november 2019 (duur 6 weken).

In maart 2019 diende Agro-Wind de aanvraag omgevingsvergunning in voor het windpark. De aanvraag is getoetst door diverse instanties en akkoord bevonden. Op 12 november 2019 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven, waarna de omgevingsvergunning in ontwerp ter inzage werd gelegd op 19 november 2019. Iedereen kon in de inzagetermijn van 6 weken een zienswijze kenbaar maken.