Privacystatement

Algemeen

Als gemeente hebben we een groot aantal wettelijke taken. Deze taken zijn aan de gemeente opgelegd via de Gemeentewet. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijk ondersteuning. Vanuit de wettelijke taken beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsinformatie.

Functionaris Gegevensbescherming 

De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij de gemeente een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Om toe te zien op de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Voor de gemeente Reusel-De Mierden bekleedt de heer E. Jongen (fg@kempengemeenten.nl) deze functie. Onze FG is bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd met nummer FG002036. Daarnaast is er een Privacy Officer aangesteld, die het eerste aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot privacy.

Wilt u meer weten over hoe wij met persoonsgegevens omgaan? Hieronder vindt u onze Privacy Statement. Hierin geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Privacystatement

Voor de gemeente Reusel-De Mierden staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website centraal. De gemeente Reusel-De Mierden gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. Bij het gebruik van deze website is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  

Gebruik van persoonsgegevens

De gemeente Reusel-De Mierden verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige’ persoonsgegevens van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

 • De gemeente Reusel-De Mierden verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.
 • Voor het door ons afhandelen van uw aanvragen voor zover dit via een contactformulier op de websites van de gemeente Reusel-De Mierden wordt ingediend.
 • Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u.
 • Ter ondersteuning van diensten die u van ons wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de websites van de gemeente Reusel-De Mierden.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent, dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie te sturen (behalve als dat is aangegeven en u daarvoor toestemming hebt gegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Hiervoor zult u zich apart moeten aanmelden en toestemming moeten geven.

Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente Reusel-De Mierden zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gemeente Reusel-De Mierden verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Reusel-De Mierden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens

De gemeente Reusel-De Mierden neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten als betrokkene

U hebt als betrokkene het recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van of bezwaar tegen verwerking en dataportabiliteit. Mocht u gebruik willen maken van deze rechten kunt u een afspraak maken met de gemeente Reusel-De Mierden om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Uw websitebezoek

De gemeente Reusel-De Mierden gebruikt technische, functionele en analytische cookies (cookies voor websitestatistieken). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Wilt u meer weten over cookies, lees dan de informatie over cookies.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente Reusel-De Mierden omgaan staat in ons privacy beleid en privacyreglement. Binnen de gemeente is een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens aanwezig.

Natuurlijk helpen wij graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoons-gegevens.

Hebt u nog vragen of opmerkingen over deze privacy statement, dan kunt u een e-mail sturen naar gemeente@reuseldemierden.nl of per post:

Gemeente Reusel-De Mierden
Postadres: Postbus 11 | 5540 AA | Reusel
Bezoekadres: Kerkplein 3 | 5541KB | Reusel