Onlangs ondertekenden Mariet Kerbusch (voorzitter van Stichting Huurdersraad de Kempen), Chris Theuws (directeur-bestuurder van Woningstichting de Zaligheden) en de wethouders Marko van Dalen (gemeente Bergeijk), Fons D’Haens (gemeente Bladel), Steven Kraaijeveld (gemeente Eersel) en Peter van de Noort (gemeente Reusel-De Mierden) de prestatieafspraken voor 2022. Door samen te werken worden doelen gerealiseerd die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn.

Partijen leggen in prestatieafspraken vast wat hun bijdrage is aan de volkshuisvesting

Alle partijen streven ernaar dat er in de 4 Kempengemeenten voldoende goede en betaalbare sociale huurwoningen zijn. Samen met de gemeenten en de Huurdersraad werkt Woningstichting de Zaligheden (WSZ) aan het verduurzamen, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen. Ook investeren partijen in de leefbaarheid van wijken.

Energiezuinige woningen

De sociale woningvoorraad in alle gemeenten moet minimaal energielabel B hebben. Daarnaast worden verdere stappen gezet in de verduurzaming. Zo kijken de partijen naar mogelijkheden om (delen van) wijken gasloos te maken. Ook worden proeven gedaan met nieuwe manieren om woningen op een betaalbare, comfortabele en duurzame manier te verwarmen. Bijvoorbeeld met infraroodpanelen.

Samen werken aan voldoende sociale huurwoningen

Gezamenlijk worden strategieën bedacht om de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlichten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om projecten om huurders door te laten stromen vanuit de sociale huur naar de koopsector. Ook komen er tijdelijke woonconcepten. Bijvoorbeeld in Reusel worden er tiny houses geplaatst. Maar ook in andere kernen wordt bekeken of met tijdelijke woningen de druk op de woningmarkt kan worden verlicht. Daarnaast worden er volgend jaar in heel de Kempen sociale huurwoningen opgeleverd en worden er nieuwbouwplannen gemaakt voor de jaren daarna.

Opvangen van de vergrijzing

Het aantal ouderen neemt toe. Samen zoeken de partijen naar mogelijkheden om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Enerzijds door senioren te stimuleren van gezinswoningen te verhuizen naar nultreden woningen.  Anderzijds door woningen aan te passen.

Herstructurering

Er worden daarvoor plannen opgesteld om verouderde seniorenwoningen te renoveren zodat ze aan de eisen van vandaag-de-dag voldoen. Niet alleen wat toegankelijkheid betreft, maar ook ten aanzien van duurzaamheid. De komende jaren gaat het daarbij om een kleine 300 woningen.

Leefbare wijken

Samen zorgen de partijen ervoor dat huurders van WSZ prettig kunnen wonen in een fijne, veilige en schone leefomgeving. Bijvoorbeeld in de aanpak van overlast wordt intensief samengewerkt. Maar ook op het gebied van bestrijding van eenzaamheid is samenwerking cruciaal. Een onderwerp dat al aandacht had, maar door de corona-epidemie alleen maar belangrijker is geworden.