Sportbeleid - sportparken

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden heeft op 20 oktober 2009 het beleid voor sportparken vastgesteld.

Dit beleid bestaat uit drie onderdelen

In deel 1 is uitgewerkt wat een basisvoorziening is. Hieronder verstaan wij het geheel aan voorzieningen die strikt noodzakelijk zijn voor de sport (actieve sportbeoefening). In het beleid is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de oprichting en instandhouding van de basisvoorzieningen. De verenigingen zijn verantwoordelijk voor alle overige voorzieningen. Met het vaststellen van de basisvoorzieningen is dus duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. In de huurovereenkomsten wordt (voor zover nog niet gebeurd) de taakverdeling vastgelegd voor het onderhoud van de basisvoorzieningen.

In deel 2 zijn richtlijnen opgenomen voor uitbreiding en vervanging van voorzieningen. Hiermee is duidelijk wanneer een vereniging recht heeft op uitbreiding en/of vervanging, welke procedure daarvoor wordt gevolgd en hoe het budget bepaald wordt. Tevens is er duidelijkheid over de inzet van zelfwerkzaamheid van verenigingen en te maken afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden. Duidelijkheid zal leiden tot snellere afwikkeling van verzoeken en minder discussie voor- en achteraf.

In deel 3 zijn nieuwe tarieven vastgesteld. Met de nieuwe tarieven komt een einde aan het verschil in huurtarieven tussen de vier sportparken. Alle gebruikers betalen huur op basis van dezelfde grondslagen. Naast de huur die verenigingen betalen wordt ook ingegaan op de verdeling van de overige kosten tussen gemeente en verenigingen.

De volledige beleidsnota vindt u hieronder.

Voor meer informatie over dit beleid kunt u contact opnemen met Bram Jacobs  bereikbaar op telefoonnummer 0497-650 621 of via mail b.jacobs@reuseldemierden.nl