Gemeentebladen (tot 2018) december 2016

 • Mandaat Beschermd Wonen 2017-2020

  (01-01-2020)
 • Omgevingsvergunningen week 51

  (07-02-2017)
 • APV-vergunningen week 51

  (07-02-2017)
 • Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2017

  (21-08-2018)
 • Verordening op de heffing en de invordering afvalstoffenheffing 2017 met bijbehorende tarieventabel

  (21-08-2018)
 • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017

  (21-08-2018)
 • Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017

  (21-08-2018)
 • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 met bijbehorende tarieventabel

  (21-08-2018)
 • Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2017

  (21-08-2018)
 • Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017

  (21-08-2018)
 • Gladheidsbestijdingsplan gemeente Reusel-De Mierden

  (01-11-2018)
 • Subsidieplafond 2017 voor de subsidieregeling aanjaagsubsidie

  (21-08-2018)
 • Subsidieplafond voor de subsidieregeling muzikale en culturele vorming lesjaar 2016-2017 gemeente Reusel-De Mierden

  (21-08-2018)
 • Omgevingsvergunningen week 50

  (31-01-2017)
 • APV-vergunningen week 50

  (31-01-2017)
 • Omgevingsvergunningen week 49

  (24-01-2017)
 • APV-vergunningen week 49

  (24-01-2017)
 • Omgevingsvergunning week 48

  (10-01-2017)

  Welstand

  De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is nog niet bekend. De vergaderingen zijn openbaar.

  Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via vergunningen@kempengemeenten.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

  Aanvragen omgevingsvergunningen

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen:

  • Omgevingsvergunning, De Luther 15a in Hooge Mierde, bouwen van een loods

  Aanvragen om vergunningen liggen niet ter inzage en hiertegen bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

  Bezwaar c.q. beroep

  Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

  Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

  Daarnaast kunt u - als u spoedei­send belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

  Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

  • Omgevingsvergunning, Molendijk 10 Hulsel, wijzigen van de inrichting
  • Omgevingsvergunning, Buitenman 2 in Lage Mierde, brandveilig gebruiken van een bedrijfswoning als logiesverblijf

  De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 5 december 2016 gedurende zes weken en dus tot en met maandag 16 januari 2017 ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, moeten hiervoor een afspraak maken. Tegen de uiteindelijke beschikking kan alleen door belanghebbenden beroep worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

  Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

  Meldingen (sloop, milieu, brandveilig gebruik, bodem)

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Milieumelding, Kattenbos 5 Reusel, wijzigen van de inrichting
  • Sloopmelding, Willibrordlaan 38 Hulsel, slopen van een schuur

  Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

 • APV vergunningen week 48

  (10-01-2017)

  Welstand

  De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is nog niet bekend.

  Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via vergunningen@kempengemeenten.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

  Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen (APV, e.d.)

  Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

  de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Vergunning APV/Bijzondere wetten, Dorpsplein 2 in Lage Mierde, het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten, verzonden 23 november 2016

  de volgende meldingen zijn ontvangen:

  • Melding evenement, evenemententerrein De Wilgenspot aan Lage Mierdsedijk in Reusel, het organiseren van het “Chapat Sjamanistisch Festival” van 30 juni tot en met 2 juli 2017

  Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

  Daarnaast kunt u - als u spoedei­send belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

  Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

 • Verordening Kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

  (18-01-2020)
 • Omgevingsvergunningen week 48

  (17-01-2017)
 • APV-vergunningen week 48

  (17-01-2017)