Aanwijzen van een bijzondere begraafplaats

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de gemeenteraad op 20 september 2016 grond op “Landgoed de Utrecht” op grond van artikel 40 van de Wet op de Lijkbezorging heeft aangewezen als bijzondere begraafplaats. Deze bijzondere begraafplaats betreft een natuurbegraafplaats. De begrenzing van het gebied dat als bijzondere begraafplaats is aangewezen, is aangegeven op de bij het besluit van de gemeenteraad behorende kaart.

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC  ’s-Hertogenbosch.

Het beroep kan worden ingediend tot zes weken na de dag van deze publicatie.

Verzoek om voorlopige voorziening.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Kunt u een beslissing op het beroepschrift niet afwachten? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

U dient daarvoor te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het besluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 003.