Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders WMO 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden hebben op 11 juli 2017 het Mandaatbesluit genomen voor aanwijzing toezichthouders Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

De bevoegdheid van het college van B&W om personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van wat bij en krachtens de Wmo 2015 is bepaald te mandateren aan de directeur Publieke Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. De directeur van de GGD zorgt dat er een actuele lijst van toezichthouders op de website van de GGD Brabant-ZO staat.

De aanwijzing is gebaseerd op artikel 6.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Het aanwijzingsbesluit is op 26 augustus 2017 in werking getreden. 

Het aanwijzingsbesluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 014.