Omgevingsvergunningen week 7

Dit item is verlopen op 05-04-2016.

Welstand

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is donderdag 25 februari om 13.30 uur in het gemeentehuis van Eersel. De vergaderingen zijn openbaar.

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, APV, bijzondere wetten of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen of meldingen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken. U kunt uw vraag ook stellen via bouwloket@reuseldemierden.nl. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Aanvragen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen:

 • Omgevingsvergunning, Wilhelminalaan 16 in Reusel, het wijzigen van de voorgevel van een restaurant;
 • Omgevingsvergunning, Weijererf ongenummerd in Reusel, het bouwen van een woning met garage;
 • Omgevingsvergunning, Haarweg in Hooge Mierde, Hogeweg in Lage Mierde en Vooreind in Hulsel, het kappen van drie bomen.

Aanvragen om vergunningen liggen niet ter inzage en hiertegen bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat:

de volgende vergunningen zijn verleend:

 • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Beukenlaan 32 in Reusel, het verbouwen van een woning, verzonden 12 februari 2016;
 • Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Kattenbos 12a in Reusel, het wijzigen van de inrichting, verzonden 12 februari 2016. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit;
 • Omgevingsvergunning (reguliere procedure), Bladelsedijk 2 in Hulsel, het uitbreiden van een rundveestal en het vervangen van de bovenbouw, verzonden 16 februari 2016.

de volgende vergunning is ingetrokken:

 • Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), De Klamp 3 in Hulsel, het geheel intrekken van de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu ten behoeve van Heikant 12 in Hulsel, verzonden 16 februari 2016. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Bezwaar c.q. beroep

Belanghebbenden kunnen tegen besluiten waarbij de reguliere procedure van toepassing is, op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaar kan worden ingediend tot zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Tegen besluiten op basis van de uitgebreide procedure, kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

 • Omgevingsvergunning, Huisacker 2 in Hulsel, het wijzigen van het gebruik van een kerk naar woningen met kantoor / atelier.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 22 februari 2016 gedurende zes weken en dus tot en met maandag 4 april 2016 ter inzage. Gedurende deze termijn kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, moeten hiervoor een afspraak maken. Tegen de uiteindelijke beschikking kan alleen door belanghebbenden beroep worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

Bezwaar c.q. beroep

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijnen van de publicatie.

Daarnaast kunt u - als u spoedei­send belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Inzage van deze stukken kan enkel op afspraak (via e-mail: bouwloket@reuseldemierden.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij er voor dat de stukken voor u beschikbaar zijn. Tegen betaling kunt u kopieën laten maken.

Meldingen (sloop, milieu, brandveilig gebruik, bodem)

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden maken bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen:

 • Melding brandveilig gebruik, Hulselsedijk 34 in Reusel, het brandveilig gebruiken van een manege;
 • Sloopmelding, Mierdseweg 23 in Reusel, het verwijderen van asbesthoudende golfplaten en materialen van het dak van een winkel;
 • Milieumelding, De Gagel 16 in Hooge Mierde, het wijzigen van de inrichting.

Meldingen liggen niet ter inzage. Tegen meldingen bestaan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden.