Regeling kwijtschelding belastingen

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 10 maart 2015 heeft vastgesteld de Regeling kwijtschelding belastingen.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om kwijtschelding van belastingen te verlenen. Dit is geen verplichting maar een bevoegdheid. In de Regeling kwijtschelding belastingen is opgenomen wie er in welke gevallen in aanmerking komt voor kwijtschelding en welke belastingsoorten kwijtgescholden kunnen worden.

Door de gewijzigde manier van afvalinzameling vanaf 1 april 2015 (van de bak naar de tariefzak!) is de regel voor kwijtschelding afvalstoffenheffing  ook gewijzigd.

Van de afvalstoffenheffing worden per kalenderjaar het vastrecht en het ledigingstarief van maximaal 5 GFT-containers kwijtgescholden. De aanschaf van tariefzakken voor restafval wordt dus niet kwijtgescholden.

De Regeling kwijtschelding belastingen treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015. Per gelijke datum worden de nadere regels voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, vastgesteld op 19 april 2004 (R04-027), ingetrokken.

De tekst van de regeling kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.