Reglement commissie Van werk naar werk

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat zij op 26 november 2013 heeft vastgesteld het Reglement commissie Van werk naar werk.

De commissie heeft als taak het college desgevraagd te adviseren:
1. over de naleving van tussen het bestuur en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van het Van werk naar werk-contract;
2. over eventuele verlenging van het Van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel 10d:22 (CAR/UWO);
3. over geschillen voortvloeiend uit het Van werk naar werk-contract.
Tot de taken behoren tevens de taken zoals die voortvloeien uit artikel 3:2 lid 2 sub h van de Leidraad organisatieverandering Kempen 2012.

‘Reglement commissie Van werk naar werk’ treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

De tekst van de beleidsregel kunt u onderaan deze pagina downloaden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Felicie van Beek van de Afdeling P&O de Kempen, bereikbaar op telefoonnummer 0497 – 650 650.