Treasurystatuut 2015 en Uitvoeringsbesluit Treasury 2015

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat het college op 2 april 2015 en de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 10 maart 2015 hebben vastgesteld het Treasurystatuut 2015 met bijbehorend Uitvoeringsbesluit Treasury 2015.

In het Treasurystatuut legt de raad de uitgangspunten van de treasuryfunctie vast. Treasury (Engels voor 'schatkist') staat voor het beheren van het geld van de gemeente. In de financieringsparagraaf van de begroting en de jaarrekening zijn respectievelijk de beleidsvoornemens en de uitvoering van de treasury opgenomen. Het college heeft vervolgens in het Uitvoeringsbesluit treasury deze algemene kaders omgezet in concrete regels voor: het verstrekken van geldleningen en garanties, uitzetten van gelden, het huisbankierschap, de organisatie van de treasuryfunctie en de informatievoorziening.

Het Treasurystatuut 2015 met bijbehorend Uitvoeringsbesluit treden in werking per 1 april 2015. Per gelijke datum worden het Treasurystatuut 2005 met bijbehorend uitvoeringsbesluit, vastgesteld op 19 december 2005 (R 05-086), ingetrokken.

De tekst van deze regelingen kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast liggen de regeling vanaf 2 april tot en met 19 juni 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 650.