Verordening basisregistratie personen 2014

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 3 juni 2014 heeft vastgesteld de Verordening basisregistratie personen 2014 (Verordening BRP 2014).

Met ingang van 6 januari 2014 is het wettelijk kader voor de GBA vervangen door de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Op grond van de Wbrp is het gemeentebestuur alleen nog verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden. De verordening voorziet er in dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Reusel-De Mierden. Daarnaast voorziet de verordening erin werkzaamheden met een maatschappelijk belang, die samenvallen met een gemeentebelang, aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden.

De Verordening BRP 2014 treedt in werking op 1 juli 2014 en werkt terug tot en met 6 januari 2014. Per gelijke datum vervallen de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen, vastgesteld per raadsbesluit van 26 januari 2010 (R 10-004) en de Verordening verwerking persoonsgegevens, vastgesteld per raadsbesluit van 16 december 2002 (R 02-101) van rechtswege. In beide gevallen is namelijk de wettelijke grondslag voor de verordeningen komen te vervallen.

De tekst van de verordening kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening vanaf 27 juni 2014 tot en met 19 september 2014 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Laureijs-Michiels van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 003.