Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI)

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden maakt bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 21 april 2015 heeft vastgesteld de Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI) Reusel-De Mierden 2015 met bijbehorende toelichting en het college van deze gemeente in zijn vergadering van 16 juni 2015 heeft vastgesteld het Handboek Kabels en Leidingen 2015 Reusel-De Mierden met bijbehorende documenten en de beleidsregels Nadeelcompensatie Kabels en Leidingen Reusel-De Mierden 2015 met bijbehorende toelichting.

De VOI heeft als doel de regie en coördinatie uniform te regelen met betrekking tot (graaf)werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg, ligging, het (in stand) houden en opruiming van alle kabels of leidingen in openbare gronden binnen de gemeentegrenzen. In deze verordening zijn zowel regels gesteld betreffende kabels of leidingen voor openbare elektronische netwerken alsmede regels voor de overige kabels of leidingen.

De VOI reguleert de werkzaamheden in de openbare ruimte, waarbij de (weg)verharding, maar ook bermen en groenvoorzieningen etc. worden opgebroken. De VOI is onder andere gericht op minimalisatie van overlast en maatschappelijke kosten ten gevolge van (graaf)werkzaamheden in de openbare ruimte: proactieve regie ; meer grip en sturing op werkzaamheden; het waarborgen van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens werkzaamheden; uniforme regels en sanctiemogelijkheden en een efficiënt gebruik van de openbare ruimte.

Ter uitvoering van de VOI zijn nadere regels, uniforme richtlijnen, voorwaarden en eisen opgesteld welke zijn opgenomen in het Handboek Kabels en Leidingen. Doel van het Handboek is: het borgen en bevorderen van de kwaliteit van de (ondergrondse) openbare ruimte; het bevorderen van een juiste ordening en een veilige ligging van kabels of leidingen; het beperken van overlast en het bevorderen van een veilige omgeving voor de burgers tijdens de werkzaamheden aan kabels of leidingen; het voorkomen van schade.

Met het vaststellen van de nadeelcompensatieregeling voor kabels en leidingen wordt beoogd een regeling in het leven te roepen op grond waarvan benadeelden voldoende zekerheid wordt verschaft op welke wijze een verzoek om nadeelcompensatie kan worden ingediend en volgens welke normen het eventuele nadeel dat niet ten laste van de benadeelde behoort te blijven, zal worden vergoed. Deze verplichting is gebaseerd op het rechtsbeginsel van "égalité devant les charges publiques" (gelijkheid van openbare lasten).

De Verordening Ondergrondse Infrastructuur, het Handboek Kabels en Leidingen en de beleidsregels Nadeelcompensatie treden in werking op 4 juli 2015 en werken terug tot en met 1 juli 2015. Per gelijke datum wordt de Telecommunicatieverordening Reusel-De Mierden 2011 ingetrokken.

De teksten van de verordening, het handboek en de beleidsregels Nadeelcompensatie kunt u onderaan deze pagina downloaden. Daarnaast ligt de verordening, het handboek en de beleidsregels Nadeelcompensatie vanaf 6 juli 2015 tot en met 28 september 2015 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Kokken van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar onder telefoonnummer (0497) 650 055.