Informatie over toekomst dierhouderij en buitengebied

Aanleiding en aanpak

Het buitengebied van Reusel-De Mierden is een plek waar veel functies samenkomen. Er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd in een variëteit aan landschappen en natuur. De dierhouderij speelt een grote rol in het buitengebied.

De Beweging

De Beweging’ is een groep van ongeveer 20 mensen, afkomstig uit de gemeente, met verschillende achtergronden. Zij voeren gesprekken  over de toekomst van de (intensieve) dierhouderij in Reusel-De Mierden. 

Belevingsonderzoek

Er is een belevingsonderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen ‘hoe inwoners hun woon- en leefomgeving ervaren met daarbij specifieke aandacht voor de intensieve dierhouderij en het buitengebied’. Het onderzoek werd medio 2017 uitgevoerd door de GGD.

Structuurvisie

De structuurvisie beschrijft de ruimtelijke strategie voor de hele gemeente met als doel om het leefmilieu van de gemeente substantieel te verbeteren. De structuurvisie richt zich hiervoor onder andere op de (intensieve) dierhouderij, natuurontwikkeling, recreatie, economische ontwikkeling, woningbouw, verkeer en water.  

> Meer over de structuurvisie

Feiten en cijfers

Welke cijfers zijn bekend over de (intensieve) dierhouderij? 

Bestemmingsplannen

De keuzes die worden gemaakt over de invulling van het buitengebied, worden vertaald in het bestemmingsplan Buitengebied. Hierin staat wat de bestemming van grond is (denk bijvoorbeeld aan wonen, bedrijven, horeca en natuur) en welke bouw- en gebruiksregels er gelden. Een bestemmingsplan is juridisch bindend.

> meer over bestemmingsplannen

Businesscase, concept-structuurvisie

In de concept-structuurvisie wordt voorgesteld om de (intensieve) dierhouderij op bepaalde plekken wel ruimte voor ontwikkeling te geven en op andere plekken niet. Via een businesscase wordt onderzocht of en tegen welke voorwaarden deze gedachte haalbaar is. 

Transitieteam

Het transitieteam (intensieve) dierhouderij is een samenwerking tussen de gemeente Reusel-De Mierden en Provincie Noord-Brabant. Het transitieteam werkt met diverse partijen samen om knelpunten op te lossen, samenhang tussen diverse onderdelen te waarborgen en te zorgen dat alle belangen meegenomen worden. 

VGO onderzoek

Aanvullingen onderzoek GGD ''Veehouderij en Gezondheid Omwonenden''. Sommige mensen die in de buurt van veehouderijen wonen, maken zich zorgen over hun gezondheid. In 2010 is voor het eerst in Nederland een grootschalig onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van wonen in de buurt van veehouderijen.