Informatie over toekomst dierhouderij en buitengebied

Structuurvisie

De structuurvisie beschrijft de ruimtelijke strategie voor de hele gemeente met als doel om het leefmilieu van de gemeente substantieel te verbeteren. De structuurvisie richt zich hiervoor onder andere op de (intensieve) dierhouderij, natuurontwikkeling, recreatie, economische ontwikkeling, woningbouw, verkeer en water.  

> Meer over de structuurvisie

Feiten en procedures

Hoe werkt het eigenlijk met vergunningen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat is de rol van gemeente en provincie? Welke cijfers zijn bekend over de (intensieve) dierhouderij? 

Bestemmingsplannen

De keuzes die worden gemaakt over de invulling van het buitengebied, worden vertaald in het bestemmingsplan Buitengebied. Hierin wordt vastgelegd wat de bestemming van grond is, en welke bouw- en gebruiksregels er gelden. 

> meer over bestemmingsplannen

Businesscase, concept-structuurvisie

In de concept-structuurvisie wordt voorgesteld om de (intensieve) dierhouderij op bepaalde plekken wel ruimte voor ontwikkeling te geven en op andere plekken niet. Via een businesscase wordt onderzocht of en tegen welke voorwaarden deze gedachte haalbaar is. 

Transitieteam

Diverse partijen werken in het transitieteam samen om knelpunten op te lossen, samenhang tussen diverse onderdelen te waarborgen en te zorgen dat alle belangen meegenomen worden. 

VGO onderzoek

Aanvullingen onderzoek GGD ''Veehouderij en Gezondheid Omwonenden''

De Beweging

De Beweging’ is een groep van ongeveer 20 mensen, afkomstig uit de gemeente, met verschillende achtergronden. Zij voeren gesprekken  over de toekomst van de (intensieve) dierhouderij in Reusel- De Mierden. 

Belevingsonderzoek

Er wordt een belevingsonderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe inwoners denken over (intensieve) dierhouderij en de toekomst van het buitengebied. Het onderzoek wordt in 2017 uitgevoerd door de GGD.