meer informatie over afwijken van bestemmingsplannen

Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen niet past in een bestemmingsplan, dan kan de gemeente daarvan afwijken. Een aanvraag omgevingsvergunning die niet past binnen het bestemmingsplan wordt automatisch omgezet in een 'verzoek om af te wijken'.

Er zijn 3 verschillende afwijkingsprocedures:

  • Binnenplanse afwijking
  • Buitenplanse afwijking
  • Projectbesluiten

Wanneer u twijfelt of uw (ver)bouwplannen wel passen binnen het bestemmingsplan, kunt u het beste een afspraak maken met de gemeente. Via het contactformulier op onze website kunt u een afspraak maken.

Binnenplanse afwijking

De gemeenteraad kan in een bestemmingsplan enige flexibiliteit aangeven. Burgemeester en wethouders kunnen dan op drie manieren van een bestemmingsplan afwijken.

  • door het toepassen van een afwijkingsbevoegdheid;
  • door het wijzigen van het bestemmingsplan;
  • door het stellen van nadere eisen.

Het toepassen van een afwijkingsbevoegdheid heet ook wel een ‘binnenplanse afwijking’. In het bestemmingsplan staat in welke situaties en onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

Afwijkingen zijn meestal niet ingrijpend. Het kan gaan over het afwijken van de bouwregels, zoals de maximale hoogte of diepte. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om het wijzigen van het gebruik van (een deel) van de woning of bijgebouw voor bijvoorbeeld bed & breakfast en kleine bedrijvigheid aan huis.

In alle bestemmingsplannen staan procedureregels over het toepassen van de afwijking. Weigeren burgemeester en wethouders om mee te werken aan de afwijkingsbevoegdheid, dan kunt u binnen zes weken na de afwijzing een bezwaarschrift indienen.

Buitenplanse afwijking

Het college van burgemeester en wethouders kan ook afwijken van een bestemmingsplan op onderstaande gronden, een zogenaamde 'buitenplanse afwijking':

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en het Besluit omgevingsrecht (Bor)

In het Bro en BOR staat exact beschreven in welke gevallen een buitenplanse afwijking van toepassing kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld bij aan- en bijgebouwen bij bestaande woningen, kleine gebouwtjes voor openbare nutsvoorzieningen en openbaar vervoer of het wegverkeer. Maar ook bij kleine kassen en bedrijfsgebouwen van lichte constructie met een agrarische bestemming. Verder valt hieronder ook het wijzigen van winkelbestemming in een kantoorbestemming.

Besluit op aanvraag buitenplanse afwijking

Het college moet zo snel mogelijk, maar doorgaans binnen acht weken nadat de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen, een beslissing nemen over het toepassen van de ‘buitenplanse afwijking’. De beslissing is óf starten van de procedure om de ‘buitenplanse afwijking’ te verlenen óf het weigeren van de aanvraag. Als de ‘buitenplanse afwijking’ geweigerd wordt, dan kunt u hiertegen een bezwaar- of beroepschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Projectbesluiten

Projectbesluiten zijn kleine bestemmingsplannen voor slechts één of enkele percelen.

Een projectbesluit kent een kortere proceduretijd dan de procedure bestemmingsplannen. Projectbesluiten worden vooral gebruikt bij wat grotere bouwprojecten voor percelen die niet passen in het geldende bestemmingsplan en meer spoed vragen dan in een normaal bestemmingsplan mogelijk is. Met het projectbesluit wijkt de gemeente dan van het bestemmingsplan af. De projectbesluiten worden uiteindelijk weer verwerkt in een nieuw bestemmingsplan voor die gebieden.

Eerst principeverzoek indienen

Als u wilt weten of de gemeente bereid is om de procedure voor een projectbesluit op te starten, dan raden wij u aan eerst een principeverzoek in te dienen. Hiermee krijgt u op voorhand inzicht in de voorwaarden voor een projectbesluit. Ook voorkomt u dat u al een wijzigings- of bestemmingsplan laat opstellen en onderzoeken laat uitvoeren, terwijl u nog niet weet of de gemeente wel medewerking wil verlenen.

Hoe weet u wat er is aangevraagd?

Alle binnenplanse en buitenplanse afwijkingen alsmede projectbesluiten worden ter inzage gelegd en gepubliceerd in D’n Uitkijk en op de gemeentelijke website bij openbare bekendmakingen.