meer informatie over de bestemmingsplanprocedure

Voorontwerp

Het begint met vaststelling van het plangebied en onderzoek. Daarbij komen alle belangrijke aspecten in beeld die een plaats in het plan moeten krijgen. Aan het einde van deze eerste fase ligt er een voorontwerpbestemmingsplan. Dat voorontwerpbestemmingsplan kan voor vooroverleg aan de provincie en andere overheidsinstanties worden aangeboden en zes weken voor inspraak door belanghebbenden ter inzage worden gelegd, zowel digitaal als op papier. De gemeente kondigt dit aan in D’n Uitkijk en op de gemeentelijke website onder openbare bekendmakingen.

Het voorontwerpbestemmingsplan is te bekijken via de gemeentelijke website RO Publiceer, via ruimtelijkeplannen.nl en ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis.

Ontwerp

Nadat de reacties uit het vooroverleg en inspraak zijn verwerkt, wordt het ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Het inzien van een ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in D’n Uitkijk, de Staatscourant en op de gemeentelijke website onder openbare bekendmakingen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken via de website RO Publiceer, ruimtelijkeplannen.nl en ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Iedereen kan binnen deze zes weken een mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad.

Nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning moeten vanaf dit moment in de procedure aan het nieuwe bestemmingsplan worden getoetst. Ook moet de beslissing op deze aanvragen vanaf dit moment worden aangehouden totdat het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt.

Vastgesteld

Een bestemmingsplan is vastgesteld zodra de gemeenteraad haar akkoord heeft gegeven. Na afloop van de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen twaalf weken vast. Bij dit besluit neemt de gemeenteraad ook een standpunt in over de ingekomen zienswijzen.

De vaststelling van het bestemmingsplan wordt binnen twee weken gepubliceerd en ligt dan zes weken ter inzage. Soms wordt een bestemmingsplan later ter inzage gelegd. Deze langere termijn geeft de provincie en het Rijk de tijd om te overwegen of zij een zogeheten ‘aanwijzing’ willen geven. Als de provincie of het Rijk een dergelijke aanwijzing geeft, dan treedt het deel van het bestemmingsplan waar de provincie of het Rijk het niet mee eens is, niet in werking. Voor dat gebied blijft dan het oude bestemmingsplan gelden. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd in D’n Uitkijk, de Staatscourant en op de gemeentelijke website onder openbare bekendmakingen. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te bekijken via de website RO Publiceer, ruimtelijkeplannen.nl en ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis.

Iedereen die bij de gemeenteraad een zienswijzen kenbaar heeft gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan kan binnen deze zes weken beroep indienen.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Let op: om beroep te kunnen indienen moet u wel ‘belanghebbende’ zijn. Ook moet u dan bij de gemeenteraad een zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt.

Als u in beroep gaat dan betekent dat niet dat het bestemmingsplan niet meer geldt. wanneer u wilt voorkomen dat het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt en dat hierdoor vergunningen volgens het nieuwe bestemmingsplan worden verleend, kunt u naast uw beroep ook een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dat doet u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.