Meer over afwijken van bestemmingsplan

Als u wilt weten of de gemeente bereid is om de procedure voor een projectbesluit op te starten, raden wij u aan eerst een principeverzoek in te dienen. Hiermee krijgt u op voorhand inzicht in de voorwaarden van een projectbesluit. Ook voorkomt u dat u al een wijzigings- of bestemmingsplan laat opstellen en onderzoeken laat uitvoeren, terwijl u nog niet weet of de gemeente medewerking wil verlenen.

Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen niet past in een bestemmingsplan, kan de gemeente daarvan afwijken. Een aanvraag omgevingsvergunning die niet past binnen het bestemmingsplan wordt automatisch omgezet in een 'verzoek om af te wijken'.

Er zijn drie verschillende afwijkingsprocedures:

  • binnenplanse afwijking
  • buitenplanse afwijking
  • projectbesluiten

Wanneer u twijfelt of uw (ver)bouwplannen wel passen binnen het bestemmingsplan, kunt u een afspraak maken met de gemeente.

Binnenplanse afwijking

Het toepassen van een afwijkingsbevoegdheid heet ook wel een binnenplanse afwijking. In het bestemmingsplan staat in welke situaties en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Afwijkingen zijn meestal niet ingrijpend. Het kan bijvoorbeeld gaan om het afwijken van de bouwregels of om het wijzigen van het gebruik van (een deel) van de woning of het bijgebouw. In alle bestemmingsplannen staan procedureregels over het toepassen van de afwijking. Weigeren burgemeester en wethouders mee te werken aan de afwijkingsbevoegdheid? Dan kunt u binnen zes weken na de afwijzing een bezwaarschrift indienen.

Buitenplanse afwijking

Het college van burgemeester en wethouders kan ook afwijken van een bestemmingsplan op onderstaande gronden, een zogenaamde buitenplanse afwijking:

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en Besluit omgevingsrecht (Bor)

In het Bro en Bor staat beschreven in welke gevallen een buitenplanse afwijking van toepassing kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld bij aan- en bijgebouwen bij bestaande woningen, kleine gebouwtjes voor openbare nutsvoorzieningen, openbaar vervoer of wegverkeer of kleine kassen en bedrijfsgebouwen van lichte constructie met een agrarische bestemming. Verder valt hieronder het wijzigen van winkelbestemming in een kantoorbestemming.

Besluit op aanvraag buitenplanse afwijking

Het college moet zo snel mogelijk, doorgaans binnen acht weken nadat de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen, een beslissing nemen over het toepassen van de buitenplanse afwijking. Als de buitenplanse afwijking geweigerd wordt, kunt u hiertegen een bezwaar- of beroepschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Projectbesluiten

Projectbesluiten zijn kleine bestemmingsplannen voor slechts één of enkele percelen. Een projectbesluit kent een kortere proceduretijd dan een bestemmingsplan. Projectbesluiten worden vooral gebruikt bij grotere bouwprojecten voor percelen die niet passen in het geldende bestemmingsplan en meer spoed vragen dan in een normaal bestemmingsplan. Met het projectbesluit wijkt de gemeente dan van het bestemmingsplan af. De projectbesluiten worden uiteindelijk weer verwerkt in een nieuw bestemmingsplan voor die gebieden.