Meer over bestemmingsplannen

Wanneer u gaat bouwen, ingrijpend gaat verbouwen of een bedrijf gaat beginnen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Die omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente regels vastlegt voor het gebruik van het grondgebied. In het bestemmingsplan staat waar, wat en hoe gebouwd mag worden en hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. Met bestemmingen voor bijvoorbeeld wonen, winkels, bedrijven, wegen, bos en groen, weet iedereen precies wat er op gronden is toegestaan en wat niet. Ook wordt in het bestemmingsplan bepaald aan welke bouw- en gebruiksregels moet worden voldaan.

De gemeente toetst uw plan aan het bestemmingsplan. Als een plan in strijd is met het bestemmingsplan, moet de gemeente de omgevingsvergunning weigeren, tenzij afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is.

Het bestemmingsplan is het belangrijkste gemeentelijke ruimtelijke plan. Andere gemeentelijk ruimtelijke plannen zijn wijzigingsplannen, structuurvisie of projectbesluiten.

Bestemmingsplan: toelichting, planregels en verbeelding

  • In de toelichting worden de ruimtelijke kwaliteiten van een gebied beschreven, de karakteristieke en historische gegevens van een gebied geĆÆnventariseerd en een verantwoording afgelegd voor de gekozen bestemmingen. 
  • De planregels vertellen wat er gebouwd mag worden en hoe groot de gebouwen mogen worden. Hierin staat ook waar de gebouwen en gronden voor gebruikt mogen worden.
  • Op de verbeelding staan de bestemmingen (bijvoorbeeld: wonen, bedrijven of groen) met de diverse kleuren en legenda aangegeven.

De regels en verbeelding zijn de belangrijkste onderdelen van het bestemmingsplan. Ze geven samen aan wat wel en wat niet is toegestaan.

De gemeente is op basis van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor het gehele grondgebied bestemmingsplannen te maken en deze actueel te houden. Ook de provincie en het Rijk kunnen bestemmingsplannen opstellen. Deze noemen we dan inpassingsplannen. Deze kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.